Δυνατότητες εφαρμογής


Πρόγραμμα παρακολούθησης για ελαιουργεία – ελαιοτριβεία το οποίο προσφέρει στον επιχειρηματία την κάλυψη των αναγκών του. Δυνατότητες παρακολούθησης :

 1. Παραλαβές καρπού
 2. Παραλαβές ελαιολάδου
 3. Παραδόσεις ελαιολάδου
 4. Αγορές  του ελαιολάδου
 5. Πωλήσεις του ελαιολάδου

Πλήρης διαχείριση έκθλιψης του ελαιοκάρπου:

 • Αυτόματη καταχώρηση παραγωγού στο καθεστώς ΦΠΑ που ανήκει μέσω υπηρεσίας της ΓΓΠΣ
 • Έκδοση της Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ)
 • Αυτόματη έκδοση παραστατικού αγοράς αγροτικών προϊόντων από παραγωγό που ανήκει στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ
  Δυνατότητα «ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» σε αγρότες κανονικού ή ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ
 • Αυτόματος υπολογισμός δικαιώματος το οποίο:
  • μπορεί να παρακρατηθεί σε χρήμα ή σε λάδι
 • Αυτόματος υπολογισμός λοιπών κρατήσεων:
  • Πυρήνας, αξίας πυρήνας και ΦΠΑ αξίας πυρήνας
  • Αξίας δικαιώματος και ΦΠΑ
  • Μπορούν να παρακρατηθούν σε χρήμα ή σε λάδι
 • Αυτόματη παραγωγή παραστατικών φύλαξης
  • Το παραμένον στο ελαιουργείου λάδι προτείνεται αυτόματα να μπει στην αντίστοιχη δεξαμενή με βάση την οξύτητα και τον χαρακτηρισμό του ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικό.

Η εφαρμογή υποστηρίζει τόσο ατομική έκθλιψη καρπού όσο και κοινή έκθλιψη (κοινή άλεση) και καλύπτει όλα τα κομμάτι που χρειάζονται τα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ


Εκτυπώσεις εφαρμογής :

 • Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του ελαιουργείου
  • Ηµερήσια αναλυτική και συνολική κίνηση ελαιουργείου
  • ∆ήλωση µηνιαίας κατάστασης εργασιών
  • Ανά ελαιοκομική περίοδο
 • Κινήσεις παραγωγού
  • Γενική εικόνα παραγωγού
  • Κατάσταση ΠΠΥ ανά παραγωγό
 • Ελαιόλαδο σε φύλαξη
  • Κατάσταση ανά δεξαμενή
  • Κατάσταση ανά οξύτητα
  • Κατάσταση ανά παραγωγό
  • Κατάσταση ανά τρίτο

Η εφαρμογή διαθέτει :

 • Εύκολη διαχείριση & το φιλικό περιβάλλον λειτουργίας
 • Ευέλικτη παραμετροποίηση η οποία παρέχει την δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.
 • Πλήρες εμπορικό κύκλωμα, δίνοντας έτσι την δυνατότητα της ολοκληρωμένης παρακολούθησης & της απαιτούμενης κίνησης & υπολοίπου των συναλλασσομένων καθώς και της αποθήκης καθώς και κύκλωμα για αγορά/πώληση λαδιού (τιμολόγηση, εκκρεμή παραστατικά, μετασχηματισμοί κλπ)
 • Αυτοματοποιημένη δημιουργία παραστατικών κατά την ελαιοποίηση (αγορά λαδιού από τον παραγωγό, φύλαξης ποσότητας μη παρεληφθέντος ελαιολάδου, εισαγωγή ποσοτήτων δικαιωμάτων στην αποθήκη κλπ)
 • Καταστάσεις ελέγχου, στατιστικές εκτυπώσεων, γραφήματα αλλά και δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε δημοφιλή αρχεία (pdf, excel κλπ)